VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci spotrebiteľ má v súlade so zákonom a týmito VOP možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V takom prípade kupujúci vyplní písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný alebo ktorý je sprístupnený na webovom portáli internetového obchodu obuvolympia.sk tu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného
tovaru späť na adresu sídla predávajúceho OLYMPIA COMP,s.r.o., E-SHOP, so sídlom Námestie sv.Martina 15, 082 71 Lipany. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na kupujúcim zvolený účet. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ. Tovar musí byť zaslaný späť v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku
zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.
V prípade, ak si kupujúci zvolí osobné prevzatie tovaru na konkrétnej predajni predávajúceho, pri ktorom zrealizuje platbu v hotovosti alebo kartou na konkrétnej predajni predávajúceho, bude sa uvedené považovať len za rezerváciu tovaru na dobu 5 dní v predajni zvolenej kupujúcim. Kupujúci je povinný pri osobnom odbere vybraný tovar riadne prezrieť, vyskúšať a skontrolovať, nakoľko pri tovare zakúpenom týmto spôsobom kupujúci nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú v konkrétnom prípade inak.