REKLAMAČNÝ PORIADOK

obchodnej spoločnosti
OLYMPIA COMP,s.r.o., Kamenica 266 082 71 Lipany, IČO: 45 877 432
(ďalej „predávajúci“)

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, akým možno uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho na základe spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim na jednej strane a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo právnickou osobou, sa vzťahuje právna úprava zodpovednosti za vady obsiahnutá v zákone č 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku v znení neskorších predpisov.

článok 1
PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU VADNÉHO TOVARU

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je bez chýb a má požadovanú kvalitu.
Ak sa predávaná vec pri prevzatí kupujúcim nezhoduje s kúpnou zmluvou, alebo ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, môže kupujúci počas záručnej doby uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia alebo nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania resp. v dôsledku akéhokoľvek iného nesprávneho zásahu resp. poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady predanej veci (ďalej len „reklamácia“), je vedúci predajne alebo ním poverený pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dni. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený a hygienicky nezávadný, v opačnom prípadne je predávajúci oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru.

V predajni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník, ktorý je poverený k vybavovaniu reklamácií. V prípade zaslania reklamácie na reklamačné oddelenie je zodpovedný pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dni, odo dňa doručenia reklamácie. O rozhodnutí ohľadom oprávnenosti reklamácie bude v takomto prípade zákazník informovaný telefonicky prostredníctvom sms správy ale elektronickou formou.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:

• bez zbytočného odkladu avšak najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa uplatnenia

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Po uplynutí doby pre vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by šlo o vadu, ktorú nie je možno odstrániť podľa článku 6 tohto reklamačného poriadku.

článok 2
MIESTO PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Kupujúci má však právo uplatniť reklamáciu:
1. v ktorejkoľvek inej predajni patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru,
2. v mieste alebo v sídle podnikania predávajúceho.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu osobne resp. poštou.

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., že okrem vytknutia vád doloží aj miesto, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže predajným dokladom.

článok 3
DOBA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe. Doba pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru v predajni resp. v prípade doručenia tovaru dátum doručenia tovaru prepravcom. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje miesto záručného listu len doklad o zakúpení veci. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.

Reklamáciu by kupujúci mal uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby reklamácia mohla byť správne posúdená a vybavená. Len čo kupujúci zistí vadu na prevzatej veci, je povinný vec uschovať a nepoužívať až do uplatnenia reklamácie, aby sa zabránilo výraznejšiemu poškodeniu veci napr. tak, že z odstrániteľnej vady sa stane vada neodstrániteľná.

Záručnú dobu si nie je možno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, tzn. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom na jeho vlastnosti, daný účel použitia a rozdielnosť v intenzite používania.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak sa reklamácia vybaví výmenou vadného tovaru za nový, beží doba pre uplatnenie reklamácie znova od okamžiku prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Zákazník nemá nárok na aické vrátenie peňazí za uplatňovanú reklamáciu!

článok 4
ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Tým, že predávajúci prenechal kupujúcemu vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má bežnú kvalitu. V prípade, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne uviedol tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá a to jeho opravou alebo výmenou, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To však neplatí v tom prípade, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo ak rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

článok 5
ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ak ich odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť riadne vykonaná v dohodnutej lehote. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, a to jeho opravou, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak:
• reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
• kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne minimálne tri odstrániteľné chyby.

článok 6
NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nie je možné v dohodnutej dobe bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa výrobok mohol riadne a dohodnutým spôsobom používať. V tomto prípade je kupujúci oprávnený domáhať sa nápravy jedným z nasledujúcich spôsobov :
1. výmenou tovaru za iný bezvadný tovar,
2. odstúpením od kúpnej zmluvy,
3. ak sa na tovare vyskytne taká neodstrániteľná vada, že nebráni jeho používaniu a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, vzniká mu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru

článok 7
TOVAR PREDÁVANÝ ZA NIŽŠIE CENY

Výrobky, ktoré majú vady (vadné nové výrobky alebo výrobky použité), ktoré nebránia tomu, aby sa mohli riadne požívať k určenému účelu, musia byť predávané len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť na to, že výrobok má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejme už z povahy predaja. Za takéto vady nových alebo použitých výrobkov, kvôli ktorým bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska používaniu k danému účelu, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 tohto Reklamačného poriadku. Ak sa na výrobku predávanom za nižšiu cenu vyskytne iná neodstrániteľná vada, ktorá ale nebráni použitiu výrobku k danému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
U použitých vecí je možné záručnú dobu skrátiť na 12 mesiacov za predpokladu, že sa predávajúci takto s kupujúcim dohodnú. Predávajúci je povinný dĺžku takejto záručnej doby uviesť v doklade o zakúpení veci.

Ak cena tovaru bola znížená z dôvodov výpredaja alebo posezónneho dopredania a ak sa jedná o predaj nového a bezvadného tovaru, zodpovedá predávajúci za vady takto predaného tovaru v plnom rozsahu.

článok 8
RIEŠENIE SPOROV

V sporoch vzniknutých v rámci reklamačného riadenia rozhoduje súd.

článok 9
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Podľa zákona 391/2015 Z.z., má kupujúci ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@obuvolympia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektmi na alternatívne riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci ako spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 Zákona 391/2015 Z.z., možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ je oprávnený podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5,- EUR vrátane DPH.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 19.02.2018

V Lipanoch, 12.02.2016

Lýdia Molnárová
konateľ
OLYMPIA COMP,s.r.o.